Vlada RS je sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji, s katerim uvaja obveznost plačevanja davka od vrednosti unovčenih virtualnih valut. Predlagana je bila 5-odstotna davčna stopnja na vrednost unovčenih virtualnih valut nad zneskom 10.000 evrov letno, zakon pa naj bi veljal za vsa unovčenja po začetku njegove veljave.
davki po novem

Davek na virtualne valute

Vlada RS je na seji 7. aprila 2022 sprejela predlog Zakona o debirokratizaciji obdavčitve unovčenja virtualnih valut, ki uvaja obveznost plačevanja davka od vrednosti unovčenih virtualnih valut. Predlagana je bila 5-odstotna davčna stopnja na vrednost unovčenih virtualnih valut nad zneskom 10.000 evrov letno, zakon pa naj bi veljal za vsa unovčenja po začetku njegove veljave. Predlog novega zakona je bil poslan v obravnavo državnemu zboru, ki so mu predlagali sprejemanje po nujnem postopku. Trenutno fizične osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, od unovčenja virtualnih valut ne plačujejo davka.

Nov zakon naj bi veljal za vse fizične osebe, ki so davčni rezidenti RS in bi unovčili virtualno valuto. Za unovčenje se bi štela menjava virtualne valute za fiat valuto (evro, dolar …), unovčenje pa bi bilo opravljeno, ko bi bilo izvedeno nakazilo fiat valute na transakcijski račun zavezanca ali bi mu izplačilo fiat valute bilo kako drugače dano na voljo. Za unovčenje bi štel tudi nakup blaga, storitev ali drugega premoženja z virtualno valuto. Za virtualno valuto pa naj bi štela vsaka virtualna valuta, ki je ne izda ali jamči zanjo niti centralna banka niti javni organ in ki ni nujno vezana na zakonito uvedeno valuto in je brez pravnega statusa valute ali denarnega sredstva.

Izjeme

Za unovčenje naj ne bi štela zamenjava virtualne valute, ki se šteje za kapital po zakonu, ki ureja dohodnino (npr. za delnice) in tudi ne nakup druge virtualne valute ali uporabniškega žetona. Dodatno je potrebno biti pozoren tudi pri unovčevanju kripto vzvodov, ki se štejejo za izvedene finančne instrumente (npr. če se kripto vzvod proda v letu dni, se ob njegovi prodaji plača 40-% davek na dobiček).

Zakon naj ne bi veljal za pravne osebe, ki imajo virtualno valuto evidentirano med svojimi sredstvi, ter tudi ne za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in imajo virtualno valuto evidentirano med sredstvi dejavnosti, ki jo opravljajo. Pri tem velja poudariti, da se pri fizični osebi, ki kupuje in prodaja virtualne valute v svojem imenu in za svoj račun, ne šteje, da taka oseba opravlja dejavnost, ne glede na število opravljenih transakcij.

Višina davka

Davčno osnovo bi predstavljal seštevek vrednosti vseh unovčenih virtualnih valut v koledarskem letu, od katerega se bi odštel znesek oprostitve v višini 10.000 evrov, od končnega zneska pa bi zavezanci plačali davek po 5-% davčni stopnji. Davčna –zavezanec dokazal izgubo ali kadar skupni znesek unovčenja virtualne valute v koledarskem letu ne bi presegel 10.000 evrov. Zavezanec bi glede na predlog zakona dokumentacijo moral hraniti 10 let od dneva unovčenja virtualne valute, in sicer tako v fizični kot elektronski obliki.

Davčni obračun bo mogoče predložiti enkrat letno ali takoj po vsakem unovčenju virtualne valute, vendar najpozneje do 28. februarja tekočega leta za predhodno leto, rok za plačilo davka naj bi bil 30 dni od dneva predložitve davčnega obračuna.

Ker gre za predlog zakona, je možno, da bo med zakonodajnim postopkom prišlo še do kakšnih sprememb in dopolnitev.